7pm7:30pm8pm8:30pm9pm9:30pm10pm10:30pm11pm11:30pm
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat